Search

Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka


Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Didįjį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį šv. Mišios bus aukojamos:

16:30 (lenkų kalba)

18:00 (lietuvių kalba)

Didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį pamaldos bus:

16:30 (lenkų kalba)

19:00 (lietuvių kalba)

Velykų pamaldų tvarka

Velykų sekmadienį (balandžio 21 d.) šv. Mišios bus aukojamos:

lietuvių kalba: 7:00 (prisikėlimo), 11:30, 18:00 (vakarinės šv. Mišios)

lenkų kalba: 9:00 (prisikėlimo), 13:00

Antrą Velykų dieną (balandžio 22 d.) šv. Mišias aukosime sekmadienio tvarka:

10:00, 11:30 ir 18:00 (lietuvių kalba)

8:30, 13:00 (lenkų kalba)

Antrąjį Velykų sekmadienį švęsime Dievo Gailestingumo šventę.

Didysis Ketvirtadienis. Bažnyčia mini, kaip Kristus Jeruzalėje valgė Paskutinę vakarienę, įsteigė Švč.

Sakramentą (šv. Mišias ir Komuniją) bei Kunigystę ir po to Alyvų sode pradėjo savo kančią. Nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiojo susikaupimo tridienis išgyvenant Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Po Šv. Mišių Švč. Sakramentas pernešamas į garbinimo altorių. Švč. Sakramento adoracija.

Didysis Penktadienis. Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo diena. Neskambinama varpais, negrojama vargonais, niekur nelaikomos Šv. Mišios. Bažnyčiose būna specialios pamaldos, kuriose skaitomas Kristaus kančios aprašymas, meldžiamasi už žmoniją, pagerbiamas kryžius ir Švč. Sakramentas. Po to Švč. Sakramentas pernešamas į Kristaus kapą.

Didijį penktadienį rinksime aukas Šventosios žemės krikščionims išlaikyti.

Didysis Šeštadienis. Budėjimas prie Kristaus kapo ir laukimas prisikėlimo. Vakare šventinama ugnis ir Velykų žvakė, giedamas velykinis šlovinimas, skaitomas Šv. Raštas, šventinamas vanduo, atnaujinami Krikšto pažadai ir laikomos šv. Mišios, giedama “Aleliuja”, skamba varpai. Šventinami velykiniai valgiai. Katalikams patariama susilaikyti nuo mėsiškų valgių, dalyvauti pamaldose, atnaujinti Krikšto pažadus (atsinešti žvakutes Krikšto pažadų atnaujinimui).

Velykos. Viena didžiausių Katalikų Bažnyčios švenčių, stiprinanti tikėjimą bei viltį ir skatinanti dvasinį mūsų prisikėlimą. Prieš iškilmingas Prisikėlimo Šv. Mišias eisime tris kartus procesiją aplink bažnyčią, o po Šv. Mišių giedosime Dievui padėkos himną “Tave Dieve garbinam”. Šventinsime velykinius valgius.

Nuo Velykų prasideda Dievo gailestingumo savaitė.

Verbų sekmadienį daroma rinkliava Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui.


515 views
Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia