Šios savaitės pamaldos: 

Penktadienį (05.22) pradedamas maldų Šventajai Dvasiai devindienis.

Malda Šventąjai Dvasiai

ATEIK, šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sie­loms dangaus paslaptis, jų begalinę didybę, galingu­mą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.

 

Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tie­sas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.

 

Ateik, šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis į gera, nukreipk nuo blogio, vesk mus tiesiu įsa­kymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.

 

Ateik, šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink kiekvie­ną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo pa­ties didžiausio Gėrio ir Grožio.

 

Ateik, šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk tikrąją dalykų vertę ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Tavo garbei ir sa­vo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.

 

Ateik, šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mū­sų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugs­mą.

 

Ateik, šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų esybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, - kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškos didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje.

Amen.

 

Kalbama:

TĖVE MŪSŲ;

SVEIKA, MARIJA

GARBĖ DIEVUI TĖVUI.

Sekmadienį  švęsime Viešpaties žengimo į dangų šventę (šeštines).

 

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais: 17.30 lenkų k., 19.00 lietuvių k.

Sekmadieniais: 8.30 lenkų k., 10.00 lietuvių k., 11.30 lietuvių k., 13.00 lenkų k. 

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Remiantis Ganytojų nustatyta tvarka ir rekomendacijomis į bažnyčią tikintieji įleidžiami su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių.

 

Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

 

Dėl religinių patarnavimų skambinkite: tel.: 8 698 76907, 8 683 99815.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.

 

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia