Šios savaitės pamaldos: 

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui Kviečiame spalio mėnesį kasdien kalbėti Rožinį.

Visuotinius atlaidus, nustatytomis sąlygomis pelnomus už bent vienos Rožinio dalies sukalbėjimą bažnyčioje ar drauge šeimoje, kartu bent trumpai apmąstant slėpinius ir pasimelsti popiežiaus intencija.

Šv. Rožinį kalbėsime kiekvieną dieną 17.00 val. lenkų kalba ir 17.30 lietuvių kalba.

 

Antradienį (rugsėjo  29 d.) Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas.

Labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą „galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. Apr 12, 7-9). Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Mo­tina (Lk 1, 26-38). Rapolas apie save sako: „Aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15). Trys arkangelai, Šventojo Rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami Jo Veidą, neperstojamai Jį garbina.

Ketvirtadienį (spalio 1 d.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja

Šv. Teresė gimė 1873 m. Prancūzijoje, mirė 1897 m. Įstojusi į karmeličių vienuolyną garsėjo nusižeminimu, evangeliniu paprastumu ir pasitikėjimu Dievu. Mirė nuo džiovos, sulaukusi vos 24 metų. Jos autobiografija, pavadinta Vienos sielos istorija, tapo tapo vienu iš skaitomiausių dvasinių veikalų. 1927 m. su šv. Pranciš­kumi Ksaveru paskelbta misijų ir misionierių globėja.

 

Penktadienį (spalio 2 d.) Šv. Angelai Sargai.

Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti angelai, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu jiems padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą.

Šiandien:

  1. tinka pasimelsti už tarnaujančius policijoje;

  2. pirmąjį mėnesio penktadienį, prie išstatyto Švč. Sakramento kalbamėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir Atsiteisi­mo maldą.

Pamaldų laikas

Šiokiadieniais: 17.30 lenkų k., 19.00 lietuvių k.

Sekmadieniais ir privalomų švenčių dienomis: 8.30 lenkų k., 10.00 lietuvių k., 11.30 lietuvių k., 13.00 lenkų k. 

Nuo rugsėjo 1 d. šiokiadieniais šv Mišios bus akojamos valanda ankščiau. Lenkų kalba 16,30, o lietuvių kalba 18. 00 valandomis.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Dėl religinių patarnavimų skambinkite: tel.: 8 698 76907, 8 683 99815.

Parama

 

Parapijos sąskaita: LT87 7044 0600 0161 2030, AB SEB bankas.

 

Taip pat Jūs galite paaukoti mūsų bažnyčiai pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. 

 

Plačiau

 

 

Kontaktai
 

Gerosios Vilties 17, Vilnius, 03147

 

(8 5) 233 2898; +370 698 76907

 

dievoapvaizda@gmail.com

© 2015 Dievo apvaizdos bažnyčia