top of page

Sakramentai

Krikšto sakramentas

...Krikštas yra krikščioniškojo gyvenimo pradžią ir pagrindas, Dievo suteikta Malonė, kurią reikia išlaikyti per visą gyvenimą: kartu su Kristumi "palaidoti Krikšte, jus Tikėjimu Jame prisikėlėte galybe Dievo, Kuris Jį prikėlė iš numirusių" (Kol 2, 12)...

Sutvirtinimo sakramentas

...Sutvirtinimo padarinys yra ypatingas Šventosios Dvasios išliejimas, kaip per Sekmines...

Eucharistija

...Eucharistija yra Kristaus aukos atminimas, atminimas ta prasme, kad ji padaro esamą ir rea­lią auką, kurią Kristus kartą visiems laikams ant kryžiaus paauko­jo Tėvui už visą žmoniją...

Atgailos sakramentas

...Kristus įsteigė atgailos sakramentą dėl to, kad naujasis gyvenimas, jo dovanotas mums įkrikščioninimo sakramentais, gali nusilpti ir net būti prarastas dėl nuodėmės...

Ligonių patepimo sakramentas

...Šiuo sakramentu suteikiama ypatinga malonė, artimiau suvienijanti ligonį su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui, dovanojama paguoda, ramybė, drąsa ir nuodėmių atleidimas, jei ligonis negalėjo atlikti išpažinties...

Kunigystės sakramentas

...Šventosios Dvasios patepimu kunigas paženklinamas neišdildoma dvasine žyme, padarančia jį panašų į Kristų Kunigą ir įgalinančia veikti Kristaus kaip Galvos vardu...

Santuokos sakramentas

...Sutikimas tuoktis yra vyro ir moters pareikšta valia abipusiškai ir galutinai dovanoti save, siekiant gyventi ištikimos ir vaisingos meilės sandoroje...

Please reload

bottom of page